تحلیل محتوایی روایات تفسیری پیرامون مواجهه ظالمان با مرگ

تحلیل محتوایی روایات تفسیری پیرامون مواجهه ظالمان با مرگ

شماره سوم مجله «تحقیقات کاربردی قرآن و حدیث» از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم منتشر شد. در این شماره روایات تفسیری پیرامون مواجهه ظالمان با مرگ مورد تحلیل قرار گرفته است.

جهاد علمی از منظر قرآن در دوفصلنامه قرآن و علم در پله 29

بیست و نهمین شماره از دوفصلنامه قرآن و علم به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
دوفصلنامه قرآن‌پژوهی خاورشناسان در ایستگاه 31

دوفصلنامه قرآن‌پژوهی خاورشناسان در ایستگاه 31

سی و یکمین شماره از دوفصلنامه قرآن‌پژوهی خاورشناسان به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.
نقش کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام در دوفصلنامه فقه و قضا

نقش کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام در دوفصلنامه فقه و قضا

هجدهمین شماره از دوفصلنامه فقه و قضا به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.
نقش توحیدباوری در پیشگیری از مفاسد اقتصادی در پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

نقش توحیدباوری در پیشگیری از مفاسد اقتصادی در پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

پانزدهمین شماره از پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.
عقلانیت به‌مثابه‌‌ مبنای بنیادین گفت‌وگوی اسلام با ادیان در دوفصلنامه پرتو خرد

عقلانیت به‌مثابه‌‌ مبنای بنیادین گفت‌وگوی اسلام با ادیان در دوفصلنامه پرتو خرد

بیست‌ودومین شماره از دوفصلنامه پرتو خرد، به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه، منتشر شد.
بررسی مشروعیت حکومت از منظر فریقین در نشریه افق‌های نو در فقه سیاسی

بررسی مشروعیت حکومت از منظر فریقین در نشریه افق‌های نو در فقه سیاسی

دهمین شماره از دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی، به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
تحلیل و بررسی «ورای طور عقل» در پژوهشنامه عرفان

تحلیل و بررسی «ورای طور عقل» در پژوهشنامه عرفان

بیست و پنجمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه عرفان» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر شد.
دوازدهمین شماره «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» منتشر شد

دوازدهمین شماره «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» منتشر شد

دوازدهمین شماره از دوفصلنامه «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.
بازخوانی روایت سبب نزول آیه قوامیّت مردان در دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

بازخوانی روایت سبب نزول آیه قوامیّت مردان در دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

سی‌‌امین شماره از دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته شد.